بررسی متن نامه مسعود غزنوی به ارسلان ‌خان در تاریخ بیهقی با روش تحلیل گفتمان انتقادی

میراث مکتوب - از میان انواع آثار منثور مکاتبات درباری از جهات گوناگون شایستۀ تحقیق و مطالعه هستند.


در این جستار یکی از مکاتبات سیاسی مسعود غزنوی به ارسلان‌خان قراخانی که ابوالفضل بیهقی آن را نوشته و در کتاب وی نسخۀ کامل آن ثبت شده است، با استفاده ازسه مؤلّفۀ فرکلاف تحلیل و توانایی نویسنده در پردازش مناسبات قدرت بررسی شده است. بیهقی در این نامه با گزینش دقیق واژه‌ها و به کارگیری ساخت معلوم و مجهول و وجهیّت اخباری سعی دارد قدرت مسعود غزنوی را - حتّی در شرایط بحرانی پس از شکست دندانقان - نشان دهد.


تحلیل این نامه بسیاری از شگردهای زبانی بیهقی را در تبیین روابط سیاسی روشن می‌سازد. برای مطالعه متن کامل این مقاله نوشته محدثه قدسی، دکتر محمدجعفر یاحقی و مه دخت پورخالقی چترودی  اینجا کلیک کنید.