پرده مجلس عاشورا کار محمد مدبر

میراث مکتوب - پرده مجلس عاشورا کار محمد مدبر (رنگ روغن) ، 78 در 5/35