تحليل گفتمان انتقادي هويت ايراني در شاهنامه فردوسي (مورد مطالعه: داستان سياوش)

ميراث مكتوب - شاهنامه فردوسي با روايت گذشته ايرانيان بخش زيادي از عناصر هويت ايراني را به زمان حال انتقال داده است. در اين نوشتار به منظور شناخت هويت ايراني و تقابل آن با غيرايراني و بستر زماني و مكاني به وجود آورنده شاهنامه، از روش تحليل گفتمان انتقادي استفاده شده است. نتايج واكاوي متن داستان سياوش نشان مي دهد گفتمان هويت ايراني به واسطه تقابل با گفتمان هويت انيراني شكل گرفته و در هر دو گفتمان، بعد سياسي هويت از اهميت بيشتري برخوردار است. فردوسي نهاد سياسي را نگهبان آزادي و استقلال ايران زمين مي داند. درواقع، او با توجه به شرايط زمان خويش و غلبه عرب ها بر ايران، ايده سياسي خود را در قالب شاه آرماني بيان كرده است. شاه آرماني با ويژگي هاي فر ايزدي، داد و خرد دال مركزي گفتمان هويت ايراني بوده است و درمقابل، از شاه انيراني به عنوان دال مركزي هويت انيراني كه فاقد فره ايزدي داد و خرد است، مشروعيت زدايي شده است.

آنچه در بالا مطالعه كرديد چكيده مقاله «تحليل گفتمان انتقادي هويت ايراني در شاهنامه فردوسي (مورد مطالعه: داستان سياوش)» نوشته علي يوسفي، سيدمحمدرضا هاشمي و زهرا بستان است كه در فصلنامه جامعه شناسي تاريخي سال چهارم، شماره 2، پاييز و زمستان 1391 به چاپ رسيده است.

متن كامل اين مقاله را در فايل پايين مشاهده كنيد.
..........................................................

نظر کاربر:: آناهيد
يكشنبه 21 مهر 1392 - 00:20
عالي