آینۀ میراث - ضمیمه 36

 

 

ضمیمۀ شمارۀ 36 آینه میراث، دو فصلنامۀ ویژۀ پژوهش های متن شناسی؛

دورۀ جدید، سال دوازدهم، ضمیمۀ 36، سال 1393؛

دارای مجوز علمی- پژوهشی به استناد نامۀ 3/51400 مورخ 1391/3/17 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

عنوان «مجموعه مقالات نقد و بررسی متون»

مقالاتی از: راضیه آبادیان، مرتضی رزاق پور، جلال شایق، فراست عسکری، وحید عیدگاه طرقبه ای، سعید لیان، امین مجلی زاده، مسعود معتمدی، سیدهادی میرآقایی، عبدالله ولی پور

 

 

فهرست مقالات:

مقايسة دو چاپ از ديوان عنصري / راضیه آبادیان / 7

نگاهی به هشت‌ بهشتِ امیرخسرو دهلوی / مرتضی رزاق پور / 31

كاشف (يا كشف‌) الويل في معرفة امراضالخيل / جلال شایق / 67

معرفي سفينة النجات زاهد تبريزي / فراست عسکری / 81

بيت هاي آسيب‌ديدۀ ويراستِ تازۀ ديوان مسعود سعد / وحید عیدگاه طرقبه ای / 101

بررسي و نقد غزلهاي سعدي / سعید لیان / 131

معرفی بازنامة ینال خلیل تاشی / امین مجلی زاده / 163

یادداشتی بر یادداشت های حافظ / مسعود معتمدی / 193

فاضل بسطامی و فهرست کتب خطی وقفی او / سیدهادی میرآقایی / 209

سیری در وادیِ معانی غزال / عبدالله ولی پور / 229

 

صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی میراث مکتوب/ مدیر مسئول: اکبر ایرانی/ سردبیر: مجد الدین کیوانی/ معاون سردبیر: عسکر بهرامی