آيين درست در دانش بلاغت و عروض

میراث مکتوب - آيين درست در دانش بلاغت و عروض بسياري اوقات براي دانش بلاغت كتاب‌هايي مفصل نگاشته شده و چندان در گوشه‌هاي دقيق و استثنايي آن كنجكاوي گرديده است كه نه‌ تنها بلاغت مفهوم زيبايي خود را از دست داده، بلكه موجب ملالت گشته است.دانش بلاغت كه مي‌خواهد شناخت زيبايي‌هاي سخن را ياد دهد نبايد خود از حريم زيبايي بيرون رود و لطافت را به خشونت بسپرد، بلكه لازم است حد اعتدال در آن نگاه داشته شود.


كتاب آيين درست در دانش بلاغت و عروض مشتمل بر خوشايندترين و شناخته‌ترين مباحث معاني و بيان و بديع و عروض است و وزن‌هايي نوين همچون مواليا، زجل، موشّح و مانند آن را دربردارد. از امتيازهاي مهم اين كتاب مثال‌هاي آن از آيات، احاديث، شعرهاي شاعران پيشين و سروده‌هاي شاعران متأخّر و معاصر و علاوه بر آن تمرين‌هايي است كه در پايان هر مبحث آمده است، آنگاه همة آن مباحث با علوم بلاغت در زبان فارسي مطابقت داده شده و مثال‌ها و تمرين‌هاي فارسي بر آن‌ها افزوده گرديده است.


آيين درست در دانش بلاغت و عروض، ترجمه: حميد طبيبيان، تهران، امیرکبیر، 1393.