تاریخ محمدی (تاریخ عمومی ـ فارسی)

میراث مکتوب- مرکز پژوهشی میراث مکتوب برای محقَّق ساختن اهداف بلندمدت علمی و پژوهشی خود، در نظر دارد در کنار معرفی نسخه های خطی ارزشمند برای تصحیح و چاپ، مجموعه ای از طرحهای پژوهشی را نیز معرفی کرده و در اختیار محققان و دانشجویان مستعد و علاقه مند قرار دهد.

تاریخ محمدی
(تاریخ عمومی ـ فارسی)

پدیدآور: محمد بهامدخانی
تاریخ نگارش: سدۀ 9 هـ
تاریخ کتابت: سدۀ 17 میلادی
نام کاتب: حافظ بن شریف منصور
تعداد اوراق: 482 برگِ 17سطری

توضیح: از این اثرِ ارزندۀ تاریخی تنها یک نسخۀ کامل به شمارۀ Or.137 در کتابخانۀ موزۀ بریتانیا نگهداری می شود. این نسخه در سدۀ 17میلادی (حدود 300 سال قبل) کتابت شده و منزوی نیز از نسخۀ دیگری از اثر در جلد 6 کار خود (فهرست نسخه های خطی فارسی) سخن نگفته است. اما استوری از نسخۀ ناقص دیگری از همین اثر که در تاشکند نگهداری می شود و رویدادهای آن به سال 492 هـ ختم می شود سخن گفته است (ادبیات فارسی بر مبنای تألیف استوری، ترجمۀ منزوی، ج2 صص513-514).
این کتاب تاریخی محدودۀ پس از عصر نبوی تا سال 842 هـ را در بر می گیرد و چنان که ریو در فهرست موزۀ بریتانیا (ج1، صص84-85) تصریح کرده ارزش آن بیشتر در تاریخ سلسلۀ کالپی هند از 755 هـ به بعد است. برای معرفی جزئی تر این اثر مهم به فهرست ریو مراجعه شود.