دیدار دوستانه استادان و صاحب نظران - 25 دی/1

پانزدهمین دیدار دوستانه استادان صبح امروز 25 دی ماه در مرکز پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.