معرفي نسخة خطي مصور اكبرنامه

میراث مکتوب - در ميان سلسله هاي مسلمان، عصر مغول درخشان ترين دوران هنري و فرهنگي هند اسلامي محسوب مي شود. اين دوران چه از لحاظ سياسي و چه از حيث پيشرفت هاي علوم و فنون و حمايت از علما و فضلا و صاحبان هنر، از طرف پادشاهان و امرا و سرداران آنها، از زمان هاي ديگر ممتازتر و مشخص تر است.


نقاشي نيز از اين قاعده مستثني نبود؛ عصر حكومت اكبرشاه را مي توان نقطة آغازين نقاشي مغول دانست. اكبرشاه به نسخ مصور علاقة بسياري داشت؛ از اين رو نسخه هاي بسياري در كارگاه نقاشي دربار وي، مصور شدند.


متن کامل این مقاله را نوشته زهرا معمر که در شمارۀ دوم نشریه شبه قاره (پیاپی 2، بهار ـ تابستان 1393 ) منتشر شده است اینجا دانلود کنید.