بیست و پنجمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

میراث مکتوب - بیست و پنجمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب ظهر امروز 24 دی ماه به صرف ناهار( آبگوشت) در مرکز پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد. گزارش تصویری این نشست را در ادامه ببینید.


 

بیست و ششمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب بیست و ششمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب
بیست و ششمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب بیست و ششمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب
بیست و ششمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب بیست و ششمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب