مقالات آینۀ میراث ضمیمۀ 36 - مجموعه مقالات نقد و بررسی متون

مقایسۀ دو چاپ از دیوان عنصری


  • میراث مکتوب - این پژوهش اختصاص دارد به سنجش دو تصحیح از دیوان عنصري: یکی تصحیح یحیي قریب كه نخستین چاپ آن به سال 1323 ش، و دیگري كار محمد دبیر سیاقی كه در سال 1342 ش انتشار یافته است.

  • نگارنده می كوشد با توجه به دستنویسهاي گوناگونِ این دیوان و با توجه به سبك عنصري و همروزگارانش و نیز با آوردن شواهدي از نظم و نثر، به این سنجش و مقایسه بپردازد و درستی و یا نا درستی برخی تصحیحاتِ اين دو مصحح را نشان دهد.

متن کامل این مقاله نوشتۀ راضیه آبادیان که در ضمیمۀ 36 آینۀ میراث منتشر شده است اینجا دانلود کنید.