گزارش میراث - ویژه نامه نقد

تأملی در فرهنگ اشارات ادبیات فارسی

فرهنگ اشارات ادبیات فارسی، تألیف استاد گرانقدر و فاضل جناب دکتر سیروس شمیسا، گنجینه ای ارزشمند از اشارات مختلفی می باشد که در پهنۀ ادب گرانسنگ پارسی در طی قرون متمادی تجلی یافته و به متون نظم و نثر آن تشخصی خاص داده است، اشارات گوناگونی در حیطۀ آداب و رسوم و اعتقادات عوام و خواص، باورهای نجومی (به ویژه نجوم احکامی)، اساطیری، فرهنگی، پزشکی و حتی اعتقادات مربوط به جانوران و خواص احجار کریمه و ... که پاره ای از این عقاید را شاید جز در همین متون در جای دیگر نتوان یافت.
مقالۀ «تأملی در فرهنگ اشارات ادبیات فارسی، » نوشتۀسهيل ياري گلدره از مجموعه مقالات گزارش میراث – ویژه نقد متون است.
برای بهره گیری از متن کامل مقاله روی «دریافت فایل» کلیک کنید.


دريافت فايل