گزارش میراث در سال گذشته؛

انتشار دو ویژه نامۀ پرمخاطب «کتابسازی» و «نقد»

ميراث مكتوب - در سال گذشته 2 شماره 50 و 51 از دوماهنامۀ تخصصی گزارش میراث (دو ماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایرانشناسی) به چاپ رسید که دو ضمیمۀ آن نیز به موضوعات غنی و کاربردی کتابسازی و نقد اختصاص داشت.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشی میراث مکتوب سال گذشته 71 مقاله به شورای تحریریۀ دوماهنامۀ گزارش میراث ارسال شد، که از آن میان 45 مقاله مورد تأیید قرار گرفت.
ضمیمۀ شماره 2، دوماهنامه گزارش میراث نیز به موضوع کتابسازی ها و انتحال اختصاص داشت که در آن 12 مقاله و 31 گفت و گو به چاپ رسید.
همچنین در ضمیمۀ شمارۀ 3 دوماهنامۀ گزارش میراث که به موضوع نقد اختصاص داشت، 22 مقاله منتشر شد.