آینۀ میراث - ضمیمۀ 38

ضمیمۀ شمارۀ 38 آینه میراث، دو فصلنامۀ ویژۀ پژوهش های متن شناسی؛

دورۀ جدید، سال دوازدهم، ضمیمۀ 38، سال 1393؛

دارای مجوز علمی- پژوهشی به استناد نامۀ 3/51400 مورخ 1391/3/17 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

عنوان «ملتمسات انکُوری (انَقروی)»

با پژوهش و ویراست ناصر علیزادۀ خیاط و بهروز ایمانی

 

فهرست مطالب:

 

مقدمه/7

دربارۀ ملتمسات/8

ملتمسات خویی/9

انکوری/10

آثار انکوری/10

ملتمسات انکوری/14

دستنویس ملتمسات/17

متن

منابع/41

 

 

ضمیمۀ شمارۀ 38 آینه میراث

صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی میراث مکتوب

مدیر مسئول: اکبر ایرانی

سردبیر: مجد الدین کیوانی

معاون سردبیر: عسکر بهرامی

مدیر داخلی: سهیلا یوسفی

 

برای دسترسی به متن کامل ضمیمۀ شمارۀ 38 آینۀ میراث کلیک کنید.