مجمع الاسماء، رساله‌ای در معما

میراث مکتوب - مجمع الاسماء، رساله‌ای در معما از عباسقلی بن حسن شاملو است.


این رساله از جملۀ آثار بنام در زمینۀ علم معما در تمامی ادوار شعر و ادب فارسی، بخصوص دورۀ صفوی به شمار می‌رود. در هیچ کتاب و تذکره‌ای اشاره‌ای هر چند مختصر به رسالۀ مجمع الاسماء نشده است. عباس قلی بن حسن خان شاملو، آنگونه که خود در ابتدای رساله مجمع الاسماء ذکر می‌کند در سن پنجاه سالگی با وجود امور نامحصور ملک‌داری و مشاغل ناگزیر مملکت‌داری و با وجود مخارج کم به نوشتن رساله اقدام کرده است. بعد از اشاره به اسم الله و حضرت محمد (ص) و اسم اعظم اولیا نظیر حضرت علی (ع) و حضرت آدم (ع) و ابدال، در شکل و صورت معما، به ترتیب حروف الفبا، از حرف الف تا ی اسامی اشخاصی را که بیشتر از شخصیت‌های مطرح خود وی هستند در شکل و قالب معما آورده است.


نسخه این رساله در کتابخانۀ ملی تاجیکستان موجود است.


فهرست مطالب کتاب به این قرار است :


عباس قلی خان بن حسن خان شاملو


معماسرایی در شعر و ادب فارسی


اسطوره و معما


معما سرایی در دوره صفوی


رسالۀ معمای مجمع الاسمای عباس قلی خان بن حسن خان شاملو


قالب‌های شعری مجمع الاسماء


نظم


منابع


این کتاب به کوشش رجب توحیدیان و فاضل عباس زاده از مجموعه احیای میراث مخطوط توسط انتشارات منشور سمیر و انجمن تاریخ پژوهان مراغه در سال 93 و در 62 صفحه منتشر شده است.


منبع: بساتین