شناسایی نویسنده کتاب «منهج السالکین و وسیله النجاه الهالکین»

میراث مکتوب - کاتب برخی نسخ خطی به دلیل عدم ذکر مولف و یا به دلایلی دیگر شناسایی نشده است.

در این میان یکی از این نوع کتب، کتابی است تحت عنوان «منهج السالکین و وسیله نجاه الهالکین» که نویسنده آن شخصی به نام حاجی میرزا حسین بروجردی است. وی احتمالاً شاگرد آقا حسین خوانساری بن سید ابوالقاسم بوده است که کتاب حاصل افکار و تقریرات استادش در سیر و سلوک می باشد. در این مقاله چگونگی شناسایی مؤلف این کتاب به تفصیل بیان شده است.

متن کامل این مقاله را اینجا بخوانید.