نسخه منظومه شیخ صنعان و دختر ترسا

میراث مکتوب - منظومه شیخ صنعان اول بار در کتاب تحفه الملوک غزالی آمده و سپس عطار آن را در منطق الطیرش نقل کرده است.


این منظومه که در نیمه اول قرن 13 قمری به زبان هورامی برگردانده شده، داستان دلدادگی شیخ صنعان مسلمان به دختر ترسا است که شیخ به امید وصال دختر، دست از اسلام می شوید. تصحیح حاضر از روی دو نسخه صورت گرفته است.


متن کامل این مقاله  که در نشریۀ «پیام بهارستان / د 2، س 6، ش 22 / زمستان 1392» منتشر شده است اینجا بخوانید.