بیست و ششمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

بیست و ششمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب صبح روز چهارشنبه 29 بهمن در مرکز پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.