خاقانی پژوهی منتشر شد

میراث مکتوب - یکی از مهمترین مسائل پیشِ روی پِژوهشگران در حوزۀ ادب فارسی، فقدان اطلاعات کافی در خصوص پیشینۀ مطالعات پاره‌ای موضوعات مرتبط با شرح احوال و آثار و اندیشه های شاعران و نویسندگان، بویژه سرآمدان ادب فارسی است.

پژوهش حاضر پاسخی به حوزۀ خاقانی ‌پژوهی است. این پژوهش به معرّفی خاقانی پژوهی در عرصۀ کتب، مقالات و پایان نامه ها در ایران از سال 1300 تاکنون می‌پردازد.

اگرچه سایت های اینترنتی و کتابشناسی هایی در زمینۀ شناخت سابقۀ تحقیقات انجام گرفته دربارۀ خاقانی در دسترس است، یادکرد این نکته ضروری است که اطلاعات اغلب این سایت­ها و کتابشناسی ها غالباً مختصر و ناقص است، بر همین مبنا ضرورت پژوهشی جامع به منظور معرّفی و نقد پژوهش­های انجام گرفته دربارۀ خاقانی، منجر به پدید آمدن چنین اثری گردید. در کتاب خاقانی‌پژوهی بیش از 1000 پژوهش دربارۀ خاقانی (اعم از کتاب، مقاله و پایان­ نامه) معرّفی و نقد شده است.

از جمله نوآوری­هایی این تحقیق، استفاده از روشی انتقادی در معرّفی پژوهش­های انجام شده است؛ یعنی علاوه بر معرّفی هر پژوهش، در بخشی تحت عنوان «اشاره»، به نقاط قوت و ضعف پژوهش پرداخته شده است.

نیکوبخت: ناصر، سراج: سیدعلی، خاقانی پژوهی (کتابشناسی توصیفی و تحلیلی خاقانی شروانی)، تهران، علمی فرهنگی معصومی، 1393.