پدیدارشناخت تاریخ استعلایی فلاسفه‌ی اسلامی

میراث مکتوب - کتاب پدیدارشناخت تاریخ استعلایی فلاسفه‌ی اسلام منوچهر صدوقی ‌سُها به تازگی از سوی انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در دو جلد منتشر شد.

صدوقی‌سُها، فیلسوف و پژوهشگر در درس و بحث‌ها و مصاحبه‌هایش بارها بر این مسأله تأکید کرده است که «تاریخ فلسفه از تاریخ فلاسفه جداست» و بر این باور است که «این دو با یکدیگر مخلوط شده‌اند. متنی نیست که بتوان در حوزه‌ی تاریخ فلسفه ارائه کرد و سنتی به نام تاریخ فلسفه و تاریخ فلاسفه نداشته‌ایم.» او در این کتاب به شرح این مسأله پرداخته و در راستای آن در پی رد سه مدعای «فلسفه‌ی اسلامی همان فلسفه‌ی یونانی است که تنها به خط فارسی مکتوب شده و آن هم با کژتابی و تحریف»، «و اگر هم فلسفه‌ی اسلامی تحققٌ مائی داشته است، به لحاظ استناد به قرآن و حدیث، کلام است نه فلسفه» و «دوران فلسفه‌ی اسلامی با درگذشت ابن‌رشد منقضی شده است.» برآمده است.

جلد اول این کتاب مدخلی است که خود شامل «تمهیدات» و «متون مبادی و متعلقات آن» و جلد دوم نیز شامل «مقدمات» و «متون مبادی و متعلقات آن» است.

در فصل در موضوع تاریخ فلسفه و تاریخ فلاسفه آمده است «اکنوناً نهاده بر پایه‌ی آنچه که گذشت بر من است که رأی مختار خویش در مقام تأسیس موضوعی خاص بهر «تاریخ فلسفه» و موضوعی خاص دیگر بهر «تاریخ فلاسفه» به بیان اندر آورم تا حد تام آن هر دوان نیز خود به خود شناخته آید بحول الله و قوته و لاحول و لاقوّة الا بالله:

موضوع «تاریخ فلسفه» عبارت است از:

«تعاقب قانونی و بل که ترتب عِلی تطورات هریک از مسائل نظامی فلسفی خاص به حوزه‌ای یگانه در ساحت تاریخی خویش».

و موضوع «تاریخ فلاسفه» عبارت است از:

«تسلسل قانونی طبقات فلاسفه‌ی نظامی فلسفی خاص به حوزه‌ای یگانه در ساحت تاریخی خویش».

و در مقام تطبیق می‌آورم که موضوع نامه‌ی حاضر همانا «تسلسل قانونی» طبقات فلاسفه‌ی اسلامی است در ساحت تاریخی خویش به میانه‌ی ابن رشد و صدرالمتألهین». و امید می‌دارم که به مدد نیکان و پاکان از پی فراغ از آن، توفیق تدوین «تاریخ فلاسفه‌ی اسلامی» نیز رفیق آید.»

پدیدارشناخت تاریخ استعلایی فلاسفه‌ی اسلامی (دو جلد)

منوچهر صدوقی سها

سال چاپ: ۱۳۹۳

ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تعداد صفحات: 1045 صفحه

قیمت: 60 هزار تومان

منبع: فرهنگ امروز