بررسی کتیبه های تاریخی ایران

میراث مکتوب - اکثر هنرمندان بزرگ از دوران کهن تا کنون به ارزش های بصری خط و الفبا توجه داشته اند و خط و الفبا را به عنوان بیان احساسات و اندیشه های بشری و انتقال حالات روحی و روانی خویش با ثبت آن در کتیبه های گوناگون به نمایش گذارده­ اند.

از این رو در این مقاله ابتدا به تعریف سنگ نبشته و کتیبه می پردازیم و پس از آن ضمن معرفی برخی از کتیبه های مهم ایران در مورد برخی از کتیبه ها به بحث و گفتگو خواهیم پرداخت. در ادامه به معرفی سنگ نبشته ها و کتیبه های مشهور پیش از اسلام به نقش و جایگاه کتیبه نگاری در جهان اسلام اشاره خواهد شد.

در پایان به معرفی برخی کتیبه نگاران مشهور ایران و سایر کشورهای اسلامی پرداخته می شود و اهمیت و نقش کتیبه و کتیبه نگاری در معماری اسلامی به بحث گذاشته می شود.

متن کامل این مقاله نوشتۀ غلامرضا راه پیما در ضمیمۀ نامۀ بهارستان (ویژه نامۀ کتیبه) منتشر شده است اینجا بخوانید.