مروری بر مقاله مطالعات قرآنی غیرمسلمانان تا قرن نوزدهم میلادی

میراث مکتوب - مقالۀ «مطالعات قرآنی غیر مسلمانان تا قرن نوزدهم میلادی » توسط هارتموت بوبتیسن به رشته تحریر درآمده است.

این مقاله شامل یک مقدمه و هفت بخش با عناوین: مطالعات مسیحی – عربی، نویسندگان شرقی یونانی نویس، نویسندگان غربی لاتین نویس، تأثیر جنگ های ترک ها (عثمانی ها)، مطالعات قرآنی در قرن شانزدهم، مطالعات قرآنی در قرن هفدهم، و مطالعات قرآنی در قرن هجدهم است. نگارنده این سطور، مروری بر مقاله مذکور و محتوای آن دارد.

متن کامل این مقاله نوشتۀ نصرت نیل ساز که در شمارۀ 149 و 150 آینۀ پژوهش منتشر شده است اینجا بخوانید.