شانزدهمین دیدار دوستانه استادان/ 30 بهمن

شانزدهمین دیدار دوستانه استادان صبح روز چهارشنبه 30 بهمن در مرکز پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.