انتشار تازه ترین شمارۀ كهن نامۀ ادب پارسي

میراث مکتوب - پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، شمارۀ جدید فصلنامۀ علمي  - پژوهشي کهن نامه ادب پارسی (سال پنجم شمارۀ اول، بهار 1393) را منتشر کرد.

در این شماره، مقاله های زیر چاپ شده است:

- نقدي بر فرهنگ انجمن آراي ناصري/ بهمن افشاني آقاجري و ابوالقاسم رادفر

- شيوه داستان پردازي در سمك عياّر/ مريم ايرانمنش و سيدمرتضي هاشمي

- آينه؛ جنگ ابزاري ناشناخته در آوردگاه / تقي پورنامداريان و معصومه سام خانياني

- تحليل انتقادي گفتمان قصيده اي از سنايي غزنوي / نجمه حسيني سروري

- معرفي و بررسي نسخه اي ناشناخته و بي نظير از تاريخ نگارستان احمد غفاري / سميرا رستمي، جمشيد مظاهري و عطاء محمد رادمنش

- بازتاب تاريخ عهد غزنوي در ديوان فرخي / فروغ سلطانيه

- نسبت تأليفات بلاغي شرف الدين رامي با اشعار سبك عراقي / ناصر محسني نيا و مجاهد غلامي

مقالات این شماره از فصلنامه علمی - پژوهشی کهن نامه ادب پارسی به زودی بر روی سایت مرکز پژوهشی میراث مکتوب قرار می گیرد.