بیست و هفتمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

میراث مکتوب – بیست و هفتمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب صبح امروز چهارشنبه 20 اسفند در این مرکز برگزار شد.