داستان «رستم و سهراب از استاد مینوی تا دکتر خالقی مطلق»

میراث مکتوب - داستان رستم و سهراب از استاد مینوی تا دکتر خالقی مطلق عنوان مطلبی است که به قلم سجاد آیدنلو در تازه ترین شمارۀ ماهنامۀ جهان کتاب (سال نوزدهم، شماره 11-12 (پياپي 310)، بهمن و اسفند 1393) منتشر شده است.

دکتر آیدنلو، شاهنامه پژوه و دانشیار دانشگاه پیام نور ارومیه در این نوشتار دیدگاه های خود را دربارۀ کتاب رستم و سهراب، پیشگفتار، پیرایش و گزارش جلال خالقی مطلق . به کوشش محمدافشین وفایی و پژمان فیروزبخش نگاشته است.

متن کامل این نوشتار را اینجا بخوانید.