مقالات دوماهنامه گزارش میراث 62 و 63

نکاتی دربارۀ تعلیقات تحفة العراقین خاقانی

میراث مکتوب - آنچه در ذیل می آید، نکاتی است در باب تعلیقات آقای علی صفری آق قلعه بر تحفة العراقین خاقانی شروانی.

نگاهی گذرا به مقدمه و متن منظومه و تعلیقات ممتع کتاب، ارزش و کوشش مصحح محترم را در بسامان کردن این چنین اثر فاخر نمایان می کند؛ دستشان مریزاد! لکن به هر تقدیر از اغلاط و برخی کاستی ها پیراسته نیست. نگارنده در تعلیقات آن کاستی ها و احیاناً اغلاطی دید که شماری از  آن ها را در اینجا ارائه می کند.

متن کامل این مطلب را به قلم سهیل یاری گل دره که در شمارۀ 62 و 63 گزارش میراث منتشر شده است اینجا بخوانید.