بارگذاری مقالات 4 شمارۀ دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران بر روی وبگاه

میراث مکتوب - مقالات چهار شماره از دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران به تفکیک بر روی وبگاه مرکز پژوهشی میراث مکتوب قرار گرفت.

 

این مقالات به منظور بهره‌برداري استادان، دانشجويان و پژوهشگران حوزۀ تاریخ علم بر روی سایت قرار گرفته است.

دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران، سومین نشریه مرکز پژوهشی میراث مکتوب پس از دوماهنامۀ تخصصی گزارش میراث و دوفصلنامۀ علمی – پژوهشی آینۀ میراث است. نخستین شمارۀ این دوفصلنامه در سال 1391 منتشر شد. هدف از انتشار این نشریه معرفی بیشتر دانشمندان ایرانی و کمک به احیای میراث علمی دورۀ اسلامی است.

برای مشاهدۀ مقالات شمارۀ 1 دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران اینجا کلیک کنید.

برای مشاهدۀ مقالات شمارۀ 2 دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران اینجا کلیک کنید.

برای مشاهدۀ مقالات شمارۀ 3 دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران اینجا کلیک کنید.

برای مشاهدۀ مقالات شمارۀ 4 دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران اینجا کلیک کنید.

دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران به مدیرمسئولی اکبر ایرانی و سردبیری محمد باقری منتشر می شود.