نهمین شمارۀ فصلنامۀ جستارهاي تاريخي

میراث مکتوب - پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، نهمین شماره از فصلنامة علمي - پژوهشي جستارهای تاریخی را منتشر کرد.

در این شماره 7 مقاله به چاپ رسیده که عناوین به شرح ذیل است:

- نقش حيدرخان عمواوغلي در نهضت جنگل / جعفر آقازاده

- مباني تاريخ نگري در انديشة مورّخان شيرازي از سقوط دولت ايلخاني تا پايان تيموريان / محمدامير احمدزاده

- بررسي تطبيقي تاريخ نگري و تاريخ نگاري؛ نيشابوري و راوندي / پروين تركمن يآذر و شهناز جنگجو قولنجي

- درآمدي روشي بر چگونگي بررسي «امر سياسي » در منابع تاريخي ايران / عبدالرحمن حسن يفر

- نوارهاي سلطنتي در ايران از آغاز شك لگيري )در دوران مادها( تا پايان دورۀ ساساني / احمد زارع ابرقويي، سيدرسول موسوي حاجي، و جمشيد روستا

- تغ يير خطبه به نام ائمۀ اثني عشر )ع(: قدرت سياسي و دين در آغاز حكومت سلطان حسين بايقرا / محمدتقي مشكوريان و فريدون اللهياري

- وزارت مجدالملك قمي، واكاوي رقابت خراساني  عراقي / محسن مؤمني

صاحب امتیاز

پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

 مدیر مسئول

علی رضا ملایی توانی

 سردبیر

پروین ترکمنی آذر

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.