تسدید القواعد اثری ارزشمند در شرح تجرید الاعتقاد خواجه طوسی

میراث مکتوب - تسدید القواعد فی شرح تجرید العقائد (2 ج)، شمس الدین اصفهانی، تصحیح و تحقیق: خالد بن حمّاد العدوانی، کویت، دار الضیاء للنشر والتوزیع، 1433 هـ / 2012 م.

 

کتاب تجرید الاعتقاد خواجه نصیرالدین طوسی (د: 672 هـ) از مهمترین آثار کلامی است که مباحث کلامی در آن با قالبی فلسفی مورد بحث قرار گرفته است. بر این اثر شرحها و حواشی متعددی نوشته شده است که از شروح آن می توان به شرح علامه حلّی (د: 726 هـ) با عنوان کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد؛ شرح علاء الدین قوشچی (د: 879 هـ) معروف به شرح جدید یا شرح علائی، و دیگر شرح شمس الدین اصفهانی (د: 749 هـ) با عنوان تسدید القواعد فی شرح تجرید العقائد اشاره کرد.

شمس الدین اصفهانی شرح خود را بر تجرید الاعتقاد پیش از سال 724 هـ به نگارش درآورده و در آن کوشیده است با نثری روان مفاهیم و اصطلاحات علمی و کلامی را روشن سازد و به تجزیه و تحلیل سخن طوسی بپردازد. وی در شرح خود از منابع بسیاری بهره برده که در میان آنها اشارات ابن سینا و شرح طوسی بر آن، المحصل فخر رازی و تلخیص المحصل طوسی و نیز صحائف الالهیة سمرقندی بیش از دیگر منابع مورد توجه بوده است.