مقالات دوماهنامه گزارش میراث 62 و 63

ایران در متون و منابع عثمانی/ اثری از نیازی

میراث مکتوب - در این شماره به یکی دیگر از نویسندگان عثمانی می پردازیم که اثری دربارۀ برخوردهای ایران و عثمانی از خود به جا گذاشته است.

شخصیت مذکور، نیازی نام دارد. او از کاتبان دیوان عثمانی بود، با این حال در منابع آگاهی اندکی دربارۀ او وجود دارد؛ زیرا در تذکره ها و نیز در اثر خود وی، یعنی ظفرنامۀ علی پاشا، آگاهی درخور توجهی نمی توان یافت. او در مقدمۀ ظفرنامه، خود را «فقیر خاکسار نیازی زار زار» معرفی می کند.

مهمترین اثر باقیمانده از او ظفرنامۀ علی پاشا تألیف 992 ق است. نیازی در 991 ق در دیوان عسکری عثمانی کاتب بود و در سا لهایی که الوندزاده علی پاشا مقام بیگلربیگی بغداد را برعهده داشت، به عنوان کاتب در خدمت او بود. الوندزاده علی پاشا (ف 1007 ق) در فاصلۀ سا لهای 982 تا 999 ق و نیز در 1007 ق دوبار مقام بیگلربیگی بغداد را برعهده داشت. نیازی که به عنوان کاتب شخصاً در جنگ های الوندزاده با صفویان حضور داشته به دستور او شرح جنگهای ایران و عثمانی در 991 ق را در 992 ق به رشتۀ تحریر درآورده است.

متن کامل این مقاله نوشته دکتر نصرالله صالحی که در شمارۀ 62 و 63 دوماهنامۀ تخصصی گزارش میراث منتشر شده است اینجا بخوانید.