مقالات دوماهنامه گزارش میراث 62 و 63

یادگارنامه دکتر محمد محمدی ملایری

میراث مکتوب - از جمله آداب نیکی که از دیرباز در محافل دانشگاهی و فرهنگی جای خود را به خوبی باز کرده و به یک سنت حسنه بدل گشته است، برپایی مراسم یادبود و نیز انتشار جشن نامه ها و یادنامه هاست. یادگارنامۀ دکتر محمد محمدی ملایری یکی از این کتابهاست که مجموعه ای از نوشته های دوستان و همكاران او را در بر دارد.

یادگارنامه در 460 صفحه، و دارای دو بخش است. در مقدمۀ کوتاهی که به قلم شاهرخ محمدی ملایری، فرزند دکتر محمد محمدی ملایری، نوشته شده، آمده است:

یادداشت های پیوست، به مجموعۀ تاریخ و فرهنگ ایرانی که حاصل یک عمر تحقیقات ایشان بود و انتشارات توس آن را در شش جلد منتشر نموده است، بازمیگردد که زمینۀ موسیقی ایرانی در دوران قبل از اسلام و نحوۀ انتقال آن به دوران اسلامی در آن ناتمام مانده بود. پدرم در نظر داشتند که موسیقی را جلد هفتم مجموعۀ تاریخ و فرهنگ ایران قرار بدهند. یادداشت های پیوست شرح حال تعدادی از موسیقیدانان ایرانی در دورۀ اسلامی است به همان نحوی که پدرم پیشنویس کرده بودند بدون دخل و تصرف.

متن کامل این مقاله نوشتۀ سهیلا یوسفی که در شمارۀ 62 و 63 گزارش میراث منتشر شده است اینجا بخوانید.