فهرست نسخه های خطی دانشگاه کویت

میراث مکتوب - فهرس المخطوطات الاصلیة (3 ج) جامعة الکویت، ادارة المکتبات، مکتبة جابر الاحمد المرکزیة،  کویت 2003 م/ 1424 هـ .

سازمان کتابخانه­ های دانشگاه کویت از سال 1975 م. به گردآوری و حفظ و نگهداری نسخه های خطی و عکسی اهتمام ورزیده است و در همین راستا توانسته است تاکنون 12013 نسخه عکسی و 1197 نسخه خطی (اصلی) گرد آورد.

در فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه کویت 1172 نسخه خطی مشتمل بر 1910 عنوان در موضوعات مختلف از جمله علوم قرآنی، فقه و حدیث، تاریخ، ادبیات و ... معرفی شده است که بیشتر آنها به زبان عربی و شمار اندکی از آنها به زبان فارسی و یا ترکی است.

این فهرست به ترتیب شماره نسخه است و فهارسی الفبایی شامل فهرست موضوعات، عناوین و نویسندگان برای بازیابی نسخه های مورد نظر بدان افزوده شده است. در این فهرست اطلاعات کتابشناسی و نسخه شناسی آثار همراه با آغاز و انجام نسخه­ها آمده، و در پایان از برخی منابعی که در آنها به نسخه و نویسنده آن اشاره شده، نام برده شده است.