مقالات دوماهنامۀ تخصصی گزارش میراث را دانلود کنید

میراث مکتوب - تمامی مقالات دوماهنامۀ تخصصی گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی) به تفکیک بر روی وب سایت مرکز پژوهشی میراث مکتوب قرار گرفت.

 

برای مطالعۀ مقالات و مطالب دوماهنامۀ تخصصی گزارش میراث (تا شمارۀ 62 - 63) اینجا کلیک کنید.

یادآور می شود دوماهنامۀ تخصصی گزارش میراث به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب و مدیرمسئولی اکبر ایرانی منتشر می شود.