گلستان سعدي نسخۀ 1958 پیوست فارسی کتابخانۀ ملی پاریس

میراث مکتوب - گلستان سعدي ، نسخۀ 1958 پیوست فارسی کتابخانۀ ملی پاریس مورّخ 950 ق-2