31 نكته در باب سليم بن قيس هلالي و كتاب او

میراث مکتوب - این گفتار كه ترجمۀ رسالۀ «الدرر و اللئالی فی ترجمه سلیم بن قیس الهلالی» است، 31 نكته دربارۀ سلیم بن قیس هلالی محدث مشهور سدۀ یكم هجری را در بر دارد و در باب كتاب او سخن می گوید كه امروزه در دسترس و موجود است.

مؤلف مقاله با تسلط بر دانش رجال و تراجم و نسخه های خطی كتب مرجع، نكاتی بدیع دربارۀ این كتاب ارزشمند بیان می دارد، از جمله دربارۀ وثاقت سلیم و پاسخ به تضعیف رجالی او، سرگذشت كتاب و نسخه های خطی و چاپی آن، نقد و بررسی نظرات دانشمندان رجالی در این مورد، مانند میرزای استرآبادی، صاحب روضات الجنات وحید بهبهانی، ابوالحسن شعرانی و دیگران، توضیحاتی در مورد ابان بن ابی عیاش راوی كتاب سلیم، و نكات دیگر.

شرح حال كوتاهی از مؤلف در ابتدای گفتار آمده است.

متن کامل این مقاله نوشتۀ سيد محمد علي روضاتي به ترجمۀ عبدالحسين طالعي را که در فصلنامه سفينه (سال دوازدهم، شماره 45، زمستان 1393) منتشر شده است اینجا بخوانید.