غرفۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران/1

میراث مکتوب - مرکز پژوهشی میراث مکتوب در نخستین روز برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (16 اردیبهشت) میزبان حمید چیت چیان وزیر نیرو و اهالی قلم بود.