دیدار دوستانه هفته پایانی فروردین

هفتمین دیدار دوستانه پژوهشگران و صاحب نظران به صرف ناهار (آبگوشت) صبح امروز 28 فروردین در مرکز پژوهشی میراث مکتوب برگزار شد.