بازگشایی پرونده ای برای شیعه پژوهی و زرتشت پژوهی

میراث مکتوب – شیعه ‌پژوهی و زرتشت‌ پژوهی، پرونده‌های اصلی گشوده شده در جدیدترین شماره کتاب ماه دین به شمار می‌آیند که فروردین 92 منتشر شده است.
پرونده مهم شیعه‌ پژوهی با نقد و بررسی کتاب «نخستین مناسبات فکری تشیع، بازخوانی مفهوم غلو در اندیشه جریان‌های متقدم امامی» در این شماره کتاب ماه گشوده شده و با موضوعاتی مانند بازکاوی معرفتی حوزه‌ های تشیع در عراق و پدیدار‌شناسی در مقابل اصالت تاریخ و بررسی کتاب «جستاری درباره اسلام و تشیع در اروپا» دنبال می‌ شود.
در شمارۀ 186 کتاب ماه دین (ماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی نقد و بررسی کتاب) در بخش اقتراح مقاله ای با عنوان «اخلاق تفسیر راهنمای مفسران و پشتوانۀ منطق تفسیر» نوشتۀ دکتر سید حسن اسلامی آمده است. سپس «فرزندان فراموش شدۀ ابراهیم» گفت و گو با جان اسپوزیتو به کوشش مرضیه سلیمانی از نظر خوانندگان می گذرد.
در بخش پروندۀ شیعه پژوهی نیز نقد و بررسی کتاب نخستین مناسبات فکری تشیع تألیف محمدصادق لبانی مطلق ، «بازکاوی معرفتی حوزه های تشیع در عراق» تألیف هاجرخاتون قدمی جویباری، «پدیدارشناسی در مقابل اصالت تاریخ؛ پژوهشی در باب امامت» تألیف محمد اویس رفودین ترجمه محمدحسین محمدپور، «اسلام شیعی» چیست تألیف فرهاد دفتری و عظیم نانجی به چشم می خورد.
اما نگاهی به کتاب آنگاه که زردشت سخن گفت نوشتۀ مریم رحیمی ندوشن، «دربارۀ کتاب مقالاتی دربارۀ زرتشت و دین زرتشتی» نوشتۀ سمیه پیوسته، «آیین، اسطوره و کیهان شناسی در ایران باستان: مسئلۀ زرتشتی و سنت مزدایی» تألیف محمد میرزایی، «بررسی مضامین ایرانی در فرهنگ اسلامی و یهودی» نوشتۀ علی فلاحیان وادقانی و «بازخوانی و بررسی هوم و هوم یشت در اوستا» نوشتۀ امین رضا نوشین عناوین مقالات پروندۀ زرتشت پژوهی کتاب ماه دین را تشکیل می دهند.
گزارشی از نشست بررسی ترجمۀ حسین استادولی از قرآن و سهم آثار دین پژوهی در برگزیده های جایزۀ علمی اخیر مطالب پایانی شمارۀ 186 دوماهنامه کتاب ماه دین در بخش روایت رویدادها است.
شماره 186 کتاب ماه دین «ماهنامه تخصصی اطلاع‌رسانی و نقد کتاب» شماره ششم از شانزدهمین سال انتشار این نشریه به سردبیری دکتر سید‌هدایت جلیلی، به صاحب امتیازی مؤسسۀ خانه کتاب منتشر شده است.

معرفی نشریه از سیده معصومه کلانکی