بیست و نهمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

میراث مکتوب - بیست و نهمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب صبح امروز چهارشنبه 30 اردیبهشت به صرف ناهار (آبگوشت) برگزار شد. در این دیدار دوستانه دکتر ژاک سزیانو، دکتر جلال بدخشانی، دکتر مهدی محقق، دکتر یوسف ثبوتی، دکتر مریم مشرف و ... حضور داشتند.

 

دکتر یوسف ثبوتی - رییس دانشکدۀ تحصیلات تکمیلی دانشگاه زنجان دکتر یوسف ثبوتی - رییس دانشکدۀ تحصیلات تکمیلی دانشگاه زنجان
دکتر ژاک سزیانو - استاد دانشگاه پلی تکنیک لوزان - سوئیس دکتر ژاک سزیانو - استاد دانشگاه پلی تکنیک لوزان - سوئیس
دکتر جلال بدخشانی - عضو هیئت علمی مرکز مطالعات اسماعیلی لندن دکتر جلال بدخشانی - عضو هیئت علمی مرکز مطالعات اسماعیلی لندن
دکتر مهدی محقق و استاد علی رفیعی علامرودشتی دکتر مهدی محقق و استاد علی رفیعی علامرودشتی
تقدیر مرکز پژوهشی میراث مکتوب از دکتر ژاک سزیانو تقدیر مرکز پژوهشی میراث مکتوب از دکتر ژاک سزیانو