شیوه نامۀ ارسال مقالات به نشریات میراث مکتوب

شیوه نامۀ ارسال مقاله به دوفصلنامۀ علمی - پژوهشی آینۀ میراث (ویژۀ پژوهشهای ادبی و متن شناختی) را اینجا دانلود کنید.

 

شیوه نامۀ ارسال مقاله به دوماهنامه تخصصی گزارش میراث (دو ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون نسخه شناسی و مباحث ایران شناسی) را اینجا دانلود کنید.