نگاهی به دوران طلایی شهرسازی قبل از اسلام

میراث مکتوب - دوره ساسانی یکی از ادوار طلایی شهرسازی قبل از اسلام در ایران محسوب می‌گردد.

 

در این دوره شهرهای فراوانی بنا به ضرورتها و اهدافی که هر یک از شاهان قدرتمند و ثروتمند ساسانی در سر داشتند، در کوستهای چهارگانه ایرانشهر پی افکنده شد. از مهم‌ترین شاهان شهرساز ساسانی می‌توان به اردشیر بابکان، شاپور اول، شاپور دوم، ‌پیروز، قباد، خسروانوشیروان و خسروپرویز اشاره نمود. بیشتر شهرهای این دوره در سه شکل مدور،‌مستطیلی (هیپودام) و شهرهایی با اشکال نامنظم دیده شده است.

نگارش این کتاب در دو بخش مجزا انجام گرفته است.

فهرست مطالب این کتاب به این شرح است:

سخن نویسنده

فصل اول: تاریخ سیاسی و اجتماعی ساسانیان

فصل دوم: جغرافیای تاریخی شهرهای ساسانی

فصل سوم: شهر و ریخت‌شناسی آن در دوره ساسانی

فصل چهارم: شهرهای مدور

فصل پنجم: شهرهای مستطیل‌شکل (هیپودام)

فصل ششم: شهرهای بدون شکل منظم (نامنظم)

فصل هفتم: جمع‌بندی

تصاویر

منابع

نمایه

مهر آفرین: رضا، شهرهای ساسانی، تهران، سمت، 236 صفحه، بها: 70000 ريال، 1393.