تاریخ جغرافیایی ایران باستان و منابع آن نقد می شود

میراث مکتوب - جغرافیای تاریخی و تاریخ جغرافیایی، دو رشته از معارف بشری هستند که ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند و هر دو دست در دست یکدیگر تاریخچۀ زیست آدمی در یک منطقۀ جغرافیایی و محدودیت های آن (جغرافیای تاریخی) و تأثیر شکل سرزمین و محدودیت های طبیعی بر حرکت تاریخ (تاریخ جغرافیایی) را توضیح می دهند.

از این چشم انداز، کارهای انجام نشده و مباحث بکر ناکاویده در حوزه ایران شناسی فراوان است. در نشست فهم تاریخی جغرافیایی ایران باستان، تلاش بر این است با معرفی منابع بیشتر ناشناختۀ تاریخی و جغرافیایی، چشم انداز نوینی، فراروی پژوهشگران ترسیم شود.

نشست نقد فهم تاریخ جغرافیایی ایران باستان و منابع آن  با حضور دکتر محمدتقی رهنمایی و دکتر مهرداد ملک‌زاده در سرای اهل قلم برگزار خواهد شد.

نشست «فهم تاریخ جغرافیایی ایران باستان و منابع آن» دوشنبه 25 خرداد از ساعت 16 تا 18 در سرای اهل قلم واقع در خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک 2 برگزار می‌شود.