مزدک نامه؛ پژوهش های ایرانشناسی در گام هفتم

میراث مکتوب - شماره هفتم مزدک نامه، یادبود هفتمین سال درگذشت مهندس مزدک کیان فر به خواهانی جمشید کیان فر و پروین استخری منتشر شد.

 

فهرست مطالب کتاب بدین شرح است:

سخن خواهان

ادبیات

بنیاد افسانۀ شیرین و فرهاد («ناهید» و «تیر»)/ پرویز اذکایی (سپیتمان)

تساهل و تسامح (مُدارا) در اندیشه های مولانا جلال الدین محمد مولوی/ دکتر احمد کتابی

خاستگاه پارتی خاندان رستم/ دکتر علی رضا شاپور شهبازی؛ ترجمه: دکتر سجاد آیدنلو

راز جاذبۀ خیام برای فیتز جرالد/ دکتر مجدالدین کیوانی

سرایندگان پایان داستان زهره و منوچهر ایرج میرزا/ دکتر محمدرضا قنبری

دربارۀ برخی از بازخوانی ها و بازسرائیهای شعری از سعدی/ جویا جهان بخش

بیدلی گر رفت اقبالی رسید/ اکبر ایرانی

روایتی کهن از حکایت شیخ صنعان/ بهروز ایمانی

رباعی، ناب ترین شعر ایرانی/ آرتور کریستن سن؛ ترجمۀ حسین مسرت

مقابله از نظر حافظ/ فرزاد ضیایی حبیب آبادی

روایت نظامی گنجه ای و خاقانی شروانی از جنگ های روس با ایران/ دکتر محمد طاهری خسروشاهی

منبع سنسکریت یکی از داستان های مثنوی/ نیما سجادی

سهم اوده در گسترش زبان و ادبیات فارسی/ مقصود حسین جعفری

به احترام باران/ دکتر محمود دلفانی

به یاد مزدک عزیز/ ماندانا پیرزاده

تاریخ

تاریخ نهاد سیورغال در ایران/ رضا رضازادۀ لنگرودی

تاریخ و فلسفه در اندیشۀ سید جمال الدین اسدآبادی/ دکتر سیمین فصیحی

شاهدی در مورد نخستین کاربرد ایلخان نزد مغولان/ دکتر روون آمیتای پریس؛ ترجمۀ دکتر مجتبی خلیفه

بازرگان در اسلام سده های میانه/ آ.ک.س. لمبتون؛ ترجمه: منوچهر بیگدلی خمسه

مکه و تمیم، جلوه هایی از ارتباطشان / مناخیم قسطر، ترجمۀ دکتر محمدکاظم رحمتی

یاسای بزرگ چنگیزخان و قانون مغولی در عهد ایلخانی/ نوشتۀ دیوید. اُ. مورگان؛ ترجمۀ دکتر یزدان فرخی

وضعیت اقتصادی، اجتماعی ایران پس از شاه عباس اول/ دکتر رامین یلفانی

صفی میرزا و ادعای شاهزادگی در کهگیلویه/ شادروان جمشید قائمی

تجزیۀ عنصری مسکوکات غازان محمود ایلخانی با استفاده از دستگاه پیکسی/ پرستو مسجدی خاک

مهرگان در تخت جمشید/ یزدان صفایی

شکست اصلاحات در دورۀ امین الدوله/ شائوش بخاش؛ ترجمل محمد غفوری

تحلیل تاریخی حرکت وهابی در قرن 11 و 12 هجری در عربستان سعودی/ محمدحسین رفیعی

تأثیر ساختار سیاسی ایران بر تحولات دوران مشروطیت/ امین شاه آبادی

آذرگشنسب و تخت سلیمان/ هلموت هومباخ؛ ترجمه: احسان شواربی

تهران شناسی

دو یادداشت دربارۀ تهران/ احمد مسجد جامعی

اسناد و رسائل

تاریخ وقایع دارالسلطنۀ اصفهان/ تصحیح دکتر غلامحسین زرگری نژاد، دکتر توران طولابی

روایت اسنادی مدرسۀ ایرانیان در عشق آباد/ دکتر الهام ملک زاده

فرمان های آقا محمدخان وجوه مشترک و متمایز آن با دیگر فرمان های دورۀ قاجار/ حوریه سعیدی
قرائتی نو از کتیبه های برج مدور مراغه/ اسماعیل معروفی اقدم

دست نوشته ای از نخستین سفر ایران در آمریکا/ ناصر افشارفر

تاریخ نگاری

طرح واره ای دربارۀ رابطۀ کاربرد و رویکرد در علم تاریخ/ دکتر زهیر صیامیان گرجی

بازخوانی مؤلفه های تاریخ نگاری در «تاریخ سیستان»/ محسن سراج

مزدک نامۀ 7 در 558 صفحه ، شمارگان 1000 نسخه و به بهای 450000 ریال منتشر شده است.