شاعران ايراني مقيم هند در تذكرۀ لطايف الخيال

میراث مکتوب - امروزه تحقیق و تتبع دربارۀ شعر كهن فارسی و شعرای ایرانی، بدون جستجو در تذكره ها و جنگ ها كاری ناقص است.

ارزش و اهمیت این آثار تنها مربوط به داشتن اشعاری نویافته از شعرای مشهور نیست بلكه در افزودن نام شعرایی گمنام به فهرست تاریخ ادبیات نیز قابل توجه هستند. جنگ لطایف الخیال از مهمترین جنگ های روزگار صفویه است كه هم از جهت تعدد شعرا و هم از جهت عدد ابیات از جایگاه ویژه ای در میان جنگ ها برخوردار است.

در پژوهش حاضر ضمن معرفی جنگ و شرح حال گردآورندۀ آن، به بررسی زندگی و شعر شعرای ایرانی مقیم هند كه نمونۀ شعرشان در لطایف الخیال آمده است پرداخته ایم.

متن کامل این مقاله نوشتۀ دکتر حمید رضایی و فردوس مرادی را که در مجلۀ شبه قاره شمارۀ سوم، پیاپی 3، پاییز ـ زمستان 1393 منتشر شده است اینجا بخوانید.