«رستم باز/ رستم بازی» و «هفت لشکر» (دو ترکیب فارسی با منشأ حماسی)

میراث مکتوب - در زبان فارسی لغات، ترکیبات، تعابیر، کنايات و امثالِ گوناگونی هست که با استفاده از نام ها و داستان های حماسیِ مذکور در شاهنامه و ديگر منظومه ها و متون پهلوانی ساخته شده است و دريافتِ معنای درست و دقیق و خاستگاه و علتِ ايجاد و رواجِ آن ها جز با توجه به اين آثار و روايات ممکن نیست.

اين حوزه از جامعه شناسیِ زبان فارسی هنوز مورد بررسی کامل قرار نگرفته و نیازمندِ تأملاتِ بیشترِ صاحب نظران است . در اين يادداشت به دو ترکیبِ نادرِ فارسی می پردازيم که منشأ و معنای آن ها برگرفته از نام ها و سنت های حماسی است.

متن کامل این مقاله نوشتۀ دکتر سجاد آیدنلو که در تازه ترین شمارۀ فرهنگ نویسی جلد نهم، پیاپی 9، اردیبهشت 1394 منتشر شده است اینجا بخوانید.