طبقه‌ بندی جریانهای رازی‌ شناسی در ایران و غرب

ميراث مكتوب - دکتر احد فرامرز قراملکی، پژوهشگر و استاد دانشگاه در شماره 50 آینه میراث مقاله ای درباره طبقه ‌بندی جریانهای رازی‌ شناسی در ایران و غرب نوشته است.
آنچه در ادامه مي آيد چكيده مقاله دكتر احد فرامرز قراملكي درباره طبقه‌ بندی جریانهای رازی‌ شناسی در ایران و غرب است:
«محمدبن زکریای رازی طبیب و فیلسوف ایرانی مؤثر در تاریخ علم است. شناخت و نقد آثار و آرای این نام‌آور پرآوازۀ ایرانی موضوع پژوهشهای فراوانی از روزگار وی تاکنون بوده است. این مقاله با تحلیل و مقایسۀ جریانهای رازی‌ شناسی در تمدن ایران اسلامی و تمدن مغرب ‌زمین به توصیف گوناگونی آنها از حیث روش و جهت ‌گیری می‌پردازد. حاصل این مطالعه پیشنهاد طبقه‌بندی چهارگانه در رازی‌ شناسی است: رازی‌ شناسی سنتی در تمدن ایران از روزگار محمد بن زکریای رازی تا فخرالدین رازی، رازی ‌شناسی سنتی در تمدن مغرب ‌زمین در قرون وسطی، رازی‏ شناسی جدید مغرب ‏زمینیان، و مطالعات ایرانیان معاصر در آرا و آثار رازی.
شماره 50 دوفصلنامه آينه ميراث پايان تابستان سال جاري به چاپ خواهد رسيد.