مقالاتِ دو یا چند مؤلفی، آفتی نوظهور در تحقیقات ادبی

ميراث مكتوب - سجاد آیدنلو، پژوهشگر در ضمیمه شماره 2 نشریه گزارش میراث مقاله ای درباره مقالاتِ دو یا چند مؤلفی، آفتی نوظهور در تحقیقات ادبی (آسيب شناسي و اقتراح)نوشته است.
آيدنلو در بخشي از اين مقاله مي نويسد: یکی از ویژگیها و به نظر و تعبیرِ نگارنده، آفات و آسيب های پژوهشهای ادبی در سالیان اخیر، فراوانیِ بسيار نمایانِ مقاله های مشترکی است که بر صدر آنها نامِ دو یا چند )سه حتّی چهار ( نویسنده دیده می شود و در تقریباً همۀ آنها یک نام از آنِ دانشجویان تحصیلات تکمیلی )کارشناسی ارشد و دکتریِ (ادبیّات فارسی و نامهای دیگر ویژۀ اعضای هیأت علمیِ دانشگاههاست.
متن كامل مقاله سجاد آيدنلو را در فايل زير مشاهده كنيد.

يادآور مي شود ضميمه شماره 2 دوماهنامه تخصصي گزارش ميراث به موضوع كتابسازي ها و انتحال اختصاص داشت.