نسخه های تازه دیده

میراث مکتوب - «نسخه های تازه دیده» عنوان مطلبی است که به قلم استاد ایرج افشار در دفتر چهارم اوراق عتیق منتشر شده است.

متن کامل این نوشتار را اینجا دانلود کنید.

دفتر چهارم اوراق عتیق به اهتمام سید محمدحسین حکیم از سوی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی در 1020 صفحه به چاپ رسیده است.