دستنویسی از مثنوی با تقریظ صدرالدین قونوی

میراث مکتوب - این مقاله به معرفی نسخه ای از مثنوی معنوی مورخ 833 ق می پردازد که به شمارۀ  B144

   XVIIIدر کتابخانۀ ملی جمهوری چک (پراگ) نگهداری می شود. این نسخه در آغاز تقریظی از صدرالدین قونوی بر کتاب مثنوی دارد که تاکنون اطلاعی دربارۀ آن منتشر نشده بود. مؤلف مقاله احتمالاتی دربارۀ صحت انتساب این تقریظ به قونوی و یا جعلی و مزور بودن آن مطرح کرده است

.

متن کامل این مقاله نوشتۀ محسن ذاکرالحسینی که در دفتر چهارم اوراق عتیق منتشر شده است اینجا بخوانید