برگزاری همایش بین المللی شاعر و عارف بزرگ خراسان قاسم انوار

میراث مکتوب - در راستای سلسله همایش های تا هزارۀ شیخ جام، همایش بین المللی قاسم انوار، شاعر و عارف بزرگ خراسان برگزار خواهد شد.

قاسم انوار و شیخ جام، جایگاه قاسم انوار در ادبیات عرفانی و تذکره ها، بررسی آثار و رسائل و سیر زندگانی قاسم انوار، آیات و اخبار و اشارات دینی در آیینۀ آثار انوار، بررسی اصطلاحات عرفانی در آثار قاسم انوار، چشم اندازهای زبانی و موسیقایی شعر و غزل انوار، مکتب هرات و جاذبه ها و اشارات هنری در شعر انوار، آیین ها، باورها و هویت ایرانی – اسلامی در اشعار انوار، انوار و معاصرانش، انوار و طریقت های عرفانی عصر وی، نسخه شناسی آثار انوار، تأثیرپذیری انوار از عارفان پیشین و تأثیرگذاری بر غزل عرفانی،اشارات تاریخی و جامعه شناختی در شعر انوار، جغرافیای تاریخی خرگرد جام و قاسم انوار از نگاه منتقدان برخی محورهای این همایش است.

این همایش با همکاری شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری تربت جام و با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد 29 مرداد سال جاری از ساعت 8 الی 20 در تربت جام، سالن تربیت، رباط تاریخی جام برگزار می شود.